אתר גן שמואל
חסר רכיב

חברי גן שמואל במסע לפולין, 60 שנה למרד גטו ווארשה, 90 שנה להשומר הצעיר

22/04/2003
חברי גן שמואל במסע לפולין 60 שנה למרד גטו ווארשה, 90 שנה להשומר הצעיר
הלה מזרחי
הלה, איציק ועמירה
בטכס המרכזי
על המשלחת לפולין...
חברי גן שמואל במסע לפולין, 60 שנה למרד גטו ווארשה, 90 שנה להשומר הצעיר

השראו וטג דרמל הנש 60
ריעצה רמושה תעונתל הנש 90 -
לש תדחוימ תחלשמ
יצראה ץוביקה
ריעצה רמושה
ןילופל "תשרומ"ו
2003 לירפא -

,"תשרומ"ו יצראה ץוביקה לש םיגיצנ 27 התנמ תדחוימה תחלשמה
יצראה ץוביקה יריכזמ‏ תשרומ יליעפ ,האוש ילוצינ םהיניב
.עסמה ימי תעבראל האצי ,םינוש םיפוג יגיצנו תסנכ ירבח ,רבעשל
ירבח 20 ופרטצה תחלשמה לא
תחלשמה .יצראה ץוביקהמ םיצוביק
לש תולודגה תוחלשמל הרבחתה
ריעצה רמושהו ריעצה רמושה תעונת
תשולש הנינמת דחי .ימלועה
,םיכינח 250 לעמ תוחלשמה
.םירגובמו םיכירדמ

הקבר ויה הילהנמש ,א"הבקה תחלשמ
,השראווב הרייס ,רב ריאמו רוטנק
לש ןתכרדהב הקנילברטבו קנאדיימב
תנויו ריבד היתב תוינוירוטסיהה
תעבגב "תשרומ" זכרממ ,ןייבטור
.הביבח

תייחנהב ,טרופפר תטרדנא דיל השראו וטג דרמל הנש 60 ןויצל יתכלממ סקט - עסמה לש ואיש
תעונת יגיצנ ,סייו חבש רמ ןילופב לארשי רירגש תופתתשהבו ,"תשרומ" תלהנמ ,ינגה הרימע
צ"הושה תעונת המייקש דקפמב הפתתשה תחלשמה תרחמל .צ"הושה תוחלשמו םינלופה םיפוצה
.העונתל הנש 90 ןויצל 18 אלימב תימלועהו תילארשיה

:תחלשמה שארב דמועה ,תיצוביקה העונתה ריכזמ ,ליגרב ירבג
,"תשרומ" ישנא וידחי ורבח בושחהו שגרמה עסמה ןונכתלש ,ןייצל בושח"
קקחנש עוריא ,השראו וטג דרמל םינש 60 ןויצל הזכ עסמ .םלועבו ץראב צ"הושהו ,א"הבקה
,תושעל ונרובע הלודג הוואג אוה ישונאה עורב קבאמל קהבומה למסכ ידוהיה םעה תודלותב
."םיצאנה דגנכ קבאמב םייטננימוד הכ ויה רשא ,צ"הושהו א"הבקה ישנאכ

השראווב םייעקרק-תתה םירבעמה לע ריבסמ קרוי
ןילופב לארשי רירגש - סיוו חבש רמ
"תשרומ" תלהנמ - ינגה הרימע
רואמ תנע
ןליו ובא כ"ח
"18 הלימ" לש תטרדנא דיל סכטה
חסר רכיב
חסר רכיב