קבצים

http://jpress.org.il/Olive/APA/NLI_heb/SharedView.Article.aspx?href=AHR%2F1966%2F05%2F27&id=Ar00907&sk=FEB2BF8E